Regulamin konkursu " na Dzień Dziecka z Cloth"

 

 1. Organizator konkursu:

Konkurs "Dzień Dziecka z Clothstore.pl" jest organizowany przez firmę Clothstore.pl z siedzibą w w Bydgoszczy ul. Pomorska 6-8, 85-050, Bydgoszcz., NIP 9532776071, będący równocześnie przekazującym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 k.c. oraz art. 921 k.c. która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody.

 

 1. Cele konkursu:

 

 • Promowanie marki Clothstore.pl i kolekcji PREMIUM by Cloth Epic Coral.
 • Nagradzanie lojalnych klientów i uczestników konkursu.

 

 1. Okres trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2023 roku o godzinie 00:00 i kończy dnia 2 czerwca 2023 roku o godzinie 23:59. Miejscem trwania konkursu jest strona internetowa Clothstore.pl.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 

 • Konkurs jest otwarty dla klientów Clothstore.pl.
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać zakupu w sklepie Clothstore.pl w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 2 czerwca 2023 roku.
 • Udział w konkursie musi być zgłoszony poprzez dodanie uwagi do zamówienia, w której wyrażona jest chęć udziału w konkursie.
 • Uczestnicy muszą być pełnoletni i zamieszkiwać na terenie Polski.

 

 1. Wybór zwycięzców:

 

 • Spośród wszystkich klientów, którzy spełnią warunki uczestnictwa, zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy.
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zadania konkursowego, przez organizatora konkursu.
 • Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu na stronie internetowej Clothstore.pl oraz na profilach Clothstore.pl na Instagramie i Facebooku.
 • Zadaniem konkursowym jest: Wpisz trzy słowa, które kojarzą Ci się z dzieciństwem.
 • Należy zamieścić odpowiedź w uwagach do zamówienia, podczas składania zamówienia.

 

 1. Nagrody:

 

 • Każdy zwycięzca otrzyma komplet z kolekcji PREMIUM by Cloth Epic Coral.
 • Nagrody nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.

 

 1. Odbiór nagród:

 

 • Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną (e-mail lub wiadomość prywatna na Instagramie/Facebooku) i będą zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych w celu dostarczenia nagrody.
 • Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzców w terminie do 14 dni od otrzymania danych kontaktowych.

 

 1. 7. Dane osobowe

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z prawem.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania na cele Konkursu.
 3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;
 4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
 5. a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień.
 2. Współorganizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
 3. a) Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO;
 4. b) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

(I) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

(II) w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

(III) w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres: Organizatora 1 [ul. Ziołowa 29, 43-465 Wilkowice) lub na adres Współorganizatora Cloth sp. z o.o. [ul. Pomorska 6-8, 85-050, Bydgoszcz].
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

 

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie, o ile nie narusza to praw uczestników.
 • Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez organizatora konkursu.
 • Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu oraz w siedzibach Organizatorów przez cały czas trwania Konkursu.
 • Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na blogu.
 • Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od :
 • Organizatora Clothstore.pl oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora nr 1 jw. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz
 • Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z każdym z Organizatorów pod adresem e-mail bok@clothstore.pl

 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie "na Dzień Dziecka”